Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een moment geduld alstublieft...

Bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering

Wat is het?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen en/of zaken. Ook gedekt is de daaruit voortvloeiende gevolgschade, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Bereken premie

Meer informatie

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor is een speciale milieuaansprakelijkheidsverzekering ontworpen.

Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Als dit vermogensschade betreft dan is hiervoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Uitgesloten is schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Het verdient de aanbeveling om het verzekerde bedrag per aanspraak minimaal te stellen op € 2.500.000. Dit omdat er sprake is van een toename in het aantal en ook de hoogte van de toegekende claims.

Bereken premie

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het jaarloon. Aan het einde van het verzekeringsjaar wordt via naverrekening de definitieve en juiste premie vastgesteld.

De AVB kent een eigen risico. Vaak wordt onderscheid gemaakt in een eigen risico voor zaakschade en personenschade.

Heeft u een adviserend beroep - bijvoorbeeld als accountant, architect of marketingmanager en geeft advies over geldzaken, bouw van een pand of marketingacties - dan is de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u de juiste verzekering.

Berekenen en aanvragen

Live chat